מאמרים

בועז סנג'רו, מרדכי קרמניצר "המשפט החוזר - מציאות או חלום? על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון (מ"ח עזריה נ'  מדינת ישראל, פ"ד נא(2) 334" עלי משפט ביכורים 97 (2010).

המאמר בוחן את כלל סופיות הדיון במשפט הפלילי ואת הסכנה של הרשעת שווא דרך קריאה ביקורתית של מקרה בוחן -  מ"ח 6148/95 משה עזריה נ' מדינת ישראל. לבסוף המאמר מבקר את ההסדר הקיים בחוק למשפט חוזר.

אפרת פינק, רתם רוזנברג-רובינס "על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון של הרשעות שווא בישראל" מעשי משפט ה 193 (2013).

במאמר נטען כי מיעוט בקשות למשפט חוזר נובע מבעיות  מוסדיות בהן בין השאר בעיות אלה הן, בין היתר, היעדר סמכויות נאותות לגוף מוסדי לשם בדיקת טענות בדבר הרשעות שווא, אי-שמירה נאותה והשמדה של חומר ומוצגים לאחר תום המשפט, הגבלה של זכות העיון בחומר ושל האפשרות לבדוק מוצגים לאחר תום המשפט והגבלת האפשרות לקבל מידע מעדים לאחר המשפט. כמו כן, מצביע על השינויים הנצרכים בחוק ע"י משפט משווה.

בועז סנג'רו הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם — גורמים ופתרונות (הוצאת רסלינג 2014).

ספרו של פרופ' בועז סנג'רו בהוצאת רסלינג הוא לטענתו כתב-אישום חריף נגד מערכת המשפט הפלילי. הספר סוקר את היקף התופעה בארץ ובעולם, את הגורמים המרכזים לתופעה (ראיות, פרוצדורה), הקושי העצום בחשיפת טעויות ותיקונן והמלצות לתיקון המצב.

מרדכי לוי "הסכנה של הרשעות-שווא בישראל גורמיה המרכזיים והצעות לצמצומה בעקבות ספרו של בועז סנג'רו הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם – גורמים ופתרונות" מאזני משפט י 11 (2015).

המאמר דן בסוגיית סכנת הרשעות שווא בישראל, בעקבות ספרו של של פרו' בועז סנג'רו בנושא. המאמר בוחן את הנטען בספר.  המאמר בוחן את גורמי הסיכון להרשעות שווא בישראל ומעלה הצעות נוספות בכדי לשפר את המצב המצוי (למשל, הקשחת דרישת התוספת ראייתית להודאה בחוק, קיצור תקופת המעצר עד תום ההליכים ועוד).

בועז סנג'רו "לא רק סכנה, אלא תופעה – תשובה לתגובתו של השופט מרדכי לוי על הספר "הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות" מאזני משפט י 67 (2015).

תגובה למאמר של השופט מרדכי לוי על ספרו של בועז סנג'רו על הרשעות שווא.

בועז סנג'רו שופטים שאינם טועים (פורסם בנבו).

גילוי דעת של פרו' בועז סנג'רו כי גם לאחר ועדת  גולדברג, שהכירה בקיום הרשעות של חפים מפשע, והרחבת העילות למשפט חוזר ביהמ"ש העליון עדיין אינו מאפשר משפטים חוזרים.  

אשר מכלוביץ "סופיות הדין במשפט העברי" דיני ישראל כרך א 7 (תש"ל).

מאמר העוסק בגורל פס"ד אחרי הינתנו עד השלב בו "אין אחריו ולא כלום" במשפט העברי. המאמר סוקר את: אחידות ההלכה (היררכית השפיטה ועוד), חזרת הדין וסתירתו, ולבסוף את מוסד הערעור במשפט העברי.

עופר גוט עיוות דין בהליך הפלילי, פרקים  7-3 (2008).

סקירה ודיון ביקורתי בעילת 'עיוות הדין' בסעיפי החוק למשפט חוזר.

עמי קובו, נאשמים בלתי-עקביים בבית המשפט מודים באשמה וטוענים לחפותם (תש"ע).

האם נאשמים חפים מפשע מודים באשמה בבית המשפט? האם מערכת המשפט יכולה לזהות את המקרים שבהם קיים חשש שאדם חף מפשע יודה באשמה ויורשע על לא עוול בכפו? האם מופעל על נאשמים לחץ להודות באשמה, ועל ידי מי? האם נאשמים מודים באשמה מבלי שהבינו באופן מלא את ההודאה ואת משמעותה? האם יש לקבל את הודאתו של נאשם אשר מבקש להודות באשמה אך טוען לחפותו? על שאלות אלה ואחרות מנסה הספר להשיב.

דורון מנשה, "אידיאל חשיפת האמת ועקרון ההגנה מפני הרשעת שווא — אנטומיה של יחסים מסובכים" קריית המשפט ב 307 (תשס"ב – 2002).

על ההגנה של חפים מפשע מפני השרשעות שווא והאם בשיטת המשפט שלנו יש באמת מקום לשני העקרונות לחיות יחד בכפיפה אחת עם השגת צדק ביחס לעבירה.

שירלי יהושע-שטרן, ""ממלכת הצללים של מערכת אכיפת החוק" – הרשעות שווא: היבטים פסיכולוגיים בעבודתו של חוקר משטרה בישראל" קרימינולוגיה ישראלית כרך ו 65 (מאי 2017).

החקירה הפלילית היא מאבני הדרך של ההליך הפלילי. המאמר סוקר ארבעה מקרים בהם החקירה הפלילית הניבה הודאות שווא שהובילו להרשאות שווא.

חגית לרנאו, "הודאות שווא הרשעות שווא" על המשפט כרך יא 351 (תשע"ד-2014).

כיצד הודאות שווא מובילות להרשעות שווא בראי כנס הרשעות שווא והטענה כי אין כאלו בישראל.

בועז סנג'רו, "ההודאה כבסיס להרשעה ‏‎–‎‏ האומנם "מלכת הראיות"  או שמא קיסרית הרשעות השווא" עלי משפט כרך ד 245 (תשס"א).

מחקרים בשנים האחרונות מראים כי הרשעות שווא נגרמות לרוב ע"י הודאות שווא של נאשמים ומתבססות על ההודאה מבלי ראיות נוספות.

קנת מן, "סדר דין פלילי מנהלי: הסדרי טיעון, הרשעות שווא של אשמים ופיקוח שיפוטי" משפט, חברה ותרבות 217 (עורך אלון הראל) (אונ' תל-אביב, 2017).

המאמר בוחן האם וכיצד הסדרי טיעון עם נאשמים מובילים להרשעות שווא.

חמי בן-נון "משפט חוזר אזרחי ופלילי – הדין הנוהג ומגמות חדשות" המשפט יב 37, 38 ו-41 (2007).