דו"ח גולדברג

הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר הוקמה בשנת 1994, בראשותה עמד שופט בית המשפט העליון אליעזר גולדברג.

הוועדה גיבשה חוות דעת המסתייגת מהרשעה כאשר בחורמר הראיות מצויה הודאה בלבד, במסקנות הוועדה נכתב: "את התפישה כי הודיית נאשם בחקירתו היא 'מלכת הראיות', יש לקבל עם קב חומטין, וההנחה כי אין אדם משים עצמו רשע, במשמעות כי אין אדם מפליל עצמו ללא עוול בכפו, איננה יכולה להתקבל כהנחה משפטית... הודאה בחקירה כמוה ככל ראיה אחרת הן לעניין בדיקת קבילותה והן לעניין קביעת משקלה".

לעניין העילות לקיום משפט חוזר, הוועדה עמדה על המתח בין הצורך בסופיות הדיון לבין הדרישה לעשיית צדק תיקון טעוית. הוועדה המליצה לתקן את סעיף 31 לחוק בתי המשפט, כך שעילת הראיות החדשות המנויה בסעיף קטן (א)(2), לא תמנע עוד הגשת ראיות חדשות אך ורק מהטעם שהיו יכולות להיות בידי הנידון או ידועות לו בעת במשפטו. 

כמו כן, המליצה הוועדה להוסיף לסעיף 31(א) לחוק בתי המשפט את עילת עיוות הדין, עילת סל שתאפשר לבית המשפט גמישות בעת הצורך להיעתר לבקשה למשפט חוזר שאינה נופלת לגדרי אחד הסעיפים הקטנים שבסעיף 31.

המלצות הוועדה לעניין העילות למשפט חוזר נתקבלו ועוגנו בתיקון 22 לחוק בתי המשפט.