כפתור הצגת/ הסתרת תקציר - מאגר פסיקה

פסיקה

טענות מרכזיות

מ"ח 1916/11 סיבוני נ' מדינת ישראל (2012)

תקציר: המבקש הורשע ברצח אישתו ברוב דעות ונדון למאסר עולם. ההרשעה נסמכה על מספר ראיות נסיבתיות, שבהצטברן יחד ובהעדר חלופה סבירה וממשית אחרת, הובילו למסקנה בדבר הרשעתו. המבקש ערער על פסק הדין שנדחה בטענה כי הוכח מעבר לכל ספק סביר, כי המבקש ביצע עבירת רצח הואיל ומותה של המנוחה לא נגרם מתאונה, אלא מירי יזום שלו. בעניינו של המבקש הוגשו שתי בקשות למשפט חוזר האחת נמחקה לבסוף לבקשתו והשניה נדחתה. בבקשה הנוכחית למשפט חוזר טוען המבקש כי בידיו ראיות חדשות (חוות דעת מומחה)  המלמדות כי המנוחה היא שהחזיקה באקדח עובר לירי, ראיות אלה מתיישבות לטענתו עם גרסתו כי היריה קרתה בעת שניסה למשוך את האקדח מידיה. ראיה חדשה נוספת מלמדת לטענתו כי בת זוגו באותו הזמן הייתה מדובבת ולפיכך אין לייחס משקל להקלטות וכי נגרם לו עיוות דין.

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי חוות הדעת שמוצגת כעת כראיה חדשה לא עומדת למול חוות הדעת של התביעה, וכי אין בהן כדי להתגבר על העובדות שהיוו יסוד להרשעת המבקש, וממילא אין בהן כדי להקים עילה למשפט חוזר בהתאם לעילות הקבועות בחוק. בנוסף קבע בית המשפט כי הראיות שהוצגו הוצגו בשיהוי וניתן היה להציגן בדיון העיקרי. ביחס לטענות ביחס להיותה של בת הזוג מדובבת, גם טענה זו נדחתה. בית המשפט קובע כי תמלילי השיחות הוגשו לערכאה הדיונית כראיה תחת הסכמתה של ההגנה. טענות נוספות שהעלה המבקש נדחו בטענה שנדונו כבר תחת הבקשה הקודמת בעניינו.

 

עבירה: רצח בכוונת תחילה.

עילה: ראיות חדשות, עיוות דין.

תוצאת ההליך: בקשה למשפט חוזר נדחתה.

 

סמסטר: 
שנה: 
2012